www.planu.pl

 

Sklep internetowy Planu prowadzony jest przez Plenitudo Alicja Houszka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 021045928, nr NIP 9730834716 Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest za pomocą numeru telefonu 607 820 463 lub emaila: sklep@planu.pl.

§1. Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – Plenitudo Alicja Houszka, z siedzibą: Ślebodzińskiego 3/2, 54-703 Wrocław wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 021045928, nr NIP 9730834716
3. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem https://planu.pl, za pomocą którego Kupujący może zawrzeć Umowę sprzedaży

§2. Informacje wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
2. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
3. Regulamin opisuje zasady dokonywania zakupów w Sklepie i jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
4. Do dokonania zakupu w sklepie wymagane są: komputer z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; zalecana rozdzielczość monitora: 1280×720 pikseli; nowoczesna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
5. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są nowe.
6. Umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem sklepu jest w języku polskim.
7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto  (zawierają podatek VAT).
8. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.
9. Przy zamówieniach gdzie miejsce dostawy leży poza granicami Polski, Kupujący jest odpowiedzialny za pokrycie cła lub innych podatków, które mogą obowiązywać. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie przesyłek spowodowanych procedurami celnymi.

§3. Warunki świadczenia usług elektronicznych

1. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Warunki zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

  • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Kupującego w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania
    Rejestracji.
  • Do dokonania rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym adresu emial oraz hasła.
  • Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi (dodanie produktu do koszyka).

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Kupującego w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
5. Sprzedawca jak i Kupujący mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn.
6. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

§4. Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,
3. w widoku składania zamówienia uzupełnić dane płatnika, dane do wysyłki, wybrać metodę wysyłki i sposób dostawy,
4. w widoku składania zamówienia zaakecptować Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie kwadratów w odpowiednich polach
5. w widoku składania zamówienia kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
6. Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Kupuję i płacę”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.

§5. Płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
a) przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24
c) płatność za pośrednictwem serwisu PayPal,
d) płatność za pobraniem.

§6. Dostawa

1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

  • dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez Paczkomaty Inpost
  • dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską DPD

2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
3. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy podczas składania Zamówienia.

§7. Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
2. Szacowany czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu i jest liczony od momentu zarejestrowania płatności (lub natychmiast w przypadku płatności za pobraniem).
3. Czas realizacji zamówienia jest równy najdłuższemu czasowi realizacji spośród wszystkich zamawianych produktów i jest podany na stronie koszyka oraz na stronie składania zamówienia.
4. Podane w sklepie czasy lub terminy realizacji zamówienia są orientacyjne i Sprzedawca nie gwarantuje wysłania przedmiotów zamówienia dokładnie we wskazany dzień.
5. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
6.Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Wystarczy, aby Klient wysłał informację od odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu na adres email sklep@planu.pl.
2. Termin do odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Klient wszedł  w posiadanie przemdmiotu zamówienia, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klient weszła w posiadanie przemdiotu zamówienia.
3. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego na końcu tego Regulaminu.
4. Skutki odstąpienia od umowy:

a) w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został  poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;
b) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;
c) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru;
d) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;
e) Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów robionych na zamówienie. Dotyczy to w szczególności planerów personalizowanych.
6. Zwracane produkty, wraz z formularzem odstąpienia od umowy należy odesłać na adres:

Planu.pl
Ślebodzińskiego 3/2
54-703 Wrocław

§9. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek może wpłynąć na jej wynik.
3. W przypadku stwierdzenia wady w zakupionym w Sklepie produkcie, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres email sklep@planu.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej na końcu tego Regulaminu jest wzór zgłaszenia reklamacji do pobrania.
5. Do Reklamacji należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
6. Na prośbę Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu.
7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres e-mail. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
8. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu. Mowa tu m.in. o kolorystyce produktu, która może się różnić od kolorystyki, obserwowanej na ekranie monitora.

§10. Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Szczegóły związane z przetwarzan iem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej tutaj. Polityka Prywatności stanowi załącznik do tego Regulaminu.

§11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:  ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.
3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2018 roku.

 

Załączniki

 Załącznik nr 1 -Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 Załącznik nr 2 -Formularz zgłoszenia reklamacji

 

Brak produktów w koszyku.