Regulamin konkursu

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Plenitudo Alicja Houszka  z siedzibą ul Olbrachtowska 2/5, NIP 9730834716, REGON 021045928  dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.09.2020r. godz. 8:00 i trwa do odwołania.
 4. Organizator poinformuje na swoim profilu na Instagramie @planeryplanu o zakończeniu konkursu.

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  a)zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  b) ukończyła 18. rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  d) posiada konto w serwisie Instagram z ustawieniami prywatności jako publiczne;
  e) wykona Zadanie Konkursowe.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu wykonać Zadanie Konkursowe, czyli:
  a) zamieścić w serwisie Instagram zdjęcie lub film przedstawiające, jak rodzinnie używacie planerów Planu;
  b) oznaczyć zdjęcie w opisie hashtagiem: #rodzinnePLANUwanie;
  c) oznaczyć na zdjęciu @planeryplanu.
 1. W trakcie trwania konkursu Uczestnik możne wykonać Zadanie Konkursowe wielokrotnie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
  a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
  b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Instagram;
  c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
  d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
  e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
 3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Organizator samodzielnie dokona wyboru zwycięzców. Do zadań Organizatora należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu, oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Organizatora są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. W każdym miesiącu trwania Konkursu Organizator dokona oceny przesłanych w poprzednim miesiącu przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadanie Konkursowe pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz w kadym miesiącu trwania Konkursu wyłoni w ten sposób 3 (słownie: trzech) Zwycięzców.
 3. Każdy Zwycięzca Konkursu z danego miesiąca otrzyma jedną z następujących nagród:
  a) Nagroda I – kupon podarunkowy o wartości 100zł do zrealizowania w sklepie Planu.pl w ciągu 3 miesięcy od jego otrzymania.
  b) Nagroda II – zestaw 3szt magnetycznych list zakupów o wymiarze 8x20cm oraz jeden ołówek z uchwytem magnetycznym
  c) Nagroda III – zestaw 4 markerów suchościeralnych w różnych kolorach.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Organizator zakończy wyłanianie Zwycięzców z danego miesiąca najpóźniej do 7 dnia kolejnego miesiąca.
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenia listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili w profilu Organizatora w serwisie Instagram najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 7. Warunkiem otrzymania Nagrody II oraz III jest wysłanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej wiadomości prywatnej z informacjami niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski oraz numeru telefonu.
 8. W przypadku niewykorzystania Zwycięzcę nagrody lub nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Zwycięzca traci prawo do nagrody.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 10. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.
 11. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 12. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 13. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 14. Uczestnik może zostać Zwycięzcą tylko jeden raz w danym miesiącu niezależnie od tego ile razy w tym miesiącu wykonał Zadanie Konkursowe.
 15. W trakcie trwania konkursu Uczestnik może zostać Zwycięzcą więcej niż jeden raz, wykonując Zadanie Konkursowe wielokrotnie na przestrzeni różnych miesięcy.
 16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organiza-torem jest możliwy korespondencyjnie na adres Plenitudo Alicja Houszka ul. Kielecka 22, 54-029 Wrocław oraz na adres e-mail iodo@planu.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpo-znawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Kon-kursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są w polityce pry-watności dostępnej pod adresem URL: https://planu.pl/polityka-prywatnosci/

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs RodzinnePLANUwanie” na adres  e-mail sklep@planu.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Plenitudo Alicja Houszka ul. Kielecka 22, 54-029 Wrocław związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
  1. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  1. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  1. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.08.2020 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://planu.pl/rodzinnePLANUwanie i w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu
 9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Brak produktów w koszyku.